Privacyreglement Des Bewindvoering

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
Des Bewindvoering mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Des Bewindvoering de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Des Bewindvoering worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Des Bewindvoering vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Des Bewindvoering in dit
Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het
gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Des Bewindvoering expliciet om
jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Des Bewindvoering gebruikt en het doel van het gebruik
Des Bewindvoering verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Des Bewindvoering, een werknemer van Des Bewindvoering bent of via het contactformulier contact met ons opneemt. Des Bewindvoering verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Des Bewindvoering sluiten financieel en
  administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Des Bewindvoering verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de
Des Bewindvoering-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Des Bewindvoering
  met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Des Bewindvoering verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Des Bewindvoering worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Des Bewindvoering beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Des Bewindvoering hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Des Bewindvoering verstrekte persoonsgegevens;
 • Des Bewindvoering heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Des Bewindvoering hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Des Bewindvoering zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@desbewindvoering.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Des Bewindvoering. Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Des Bewindvoering opnemen en probeert Des Bewindvoering er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact
met ons opnemen. Uiteraard zal Des Bewindvoering ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Des Bewindvoering.
Privacyreglement Des Bewindvoering versie april 2018

Verlang je naar een stabiele financiële situatie?

Bel of mail ons gerust. Onze bewindvoerders staan voor je klaar.